Διαδικασία Κλειστού Γεωθερμικού Συστήματος

Φάση 1: Προμελέτη-Προσφορά

1)Επίσκεψη στο χώρο συλλογή δεδομένων έργου.

 • Τοπογραφικό
 • ΚΕΝΑΚ (εάν υπάρχει)
 • Γεωλογία περιοχής (σχηματισμοί περιοχής)

 

2)Προμελέτη η οποία περιλαμβάνει:

 • Περιγραφή έργου – ανάλυση δεδομένων.
 • Εκτίμηση της γεωλογίας της περιοχής περιλαμβάνει Γεωλογική τομή.
 • Αρχικός σχεδιασμός συστήματος και διαστασιολόγηση των επιμέρους στοιχείων αυτού.
 • Αναλυτική περιγραφή του συστήματος και της διαδικασίας εγκατάστασής του.
 • Όλα τα στάδια του έργου με αναλυτικά τα κόστη.
 • Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας του έργου και χρόνος απόσβεσης αυτού.
Φάση 2: Έκδοση άδειας-Τελικός σχεδιασμός -Επίβλεψη έργου
 1. Προσομοίωση Γεωθερμικού συστήματος για την επαλήθευση της αρτιότητας του.
 2. Ολοκλήρωση της μελέτης του γεωθερμικού συστήματος.
 3. Συγκέντρωση δικαιολογητικών για την έκδοση της άδειας .
 4. Ολοκλήρωση φακέλου και κατάθεση αυτού προς έκδοση της άδειας (1-2 μήνες συνήθως).
 5. Προμήθεια εξοπλισμού-υλικών για την κατασκευή του έργου.
 6. Έκδοση της άδειας και εγκατάσταση του γεωθερμικού συστήματος υπό την επίβλεψη μας (περιλαμβάνει έκδοση παραβόλου από ιδιοκτήτη κόστους 300 ευρώ).
Οριζόντια τοποθέτηση γήινου εναλλάκτη θερμότητας 2
Φάση 3: Διαδικασία για την εγκατάσταση του γεωθερμικού συστήματος (υπό την επίβλεψη μας)
Κατακόρυφη τοποθέτηση γεωεναλλάκτη
 1. Ανόρυξη γεωτρήσεων-τοποθέτηση γεωεναλλακτών-πλήρωση γεωτρήσεων με ένεμα.
 2. Δοκιμή πίεσης γεωεναλλάκτη
 3. Δοκιμή θερμικής απόκρισης (απαιτείται σε μεγάλα έργα)
 4. Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων για σύνδεση με το μηχανοστάσιο.
 5. Εξαερισμός-Πλήρωση συστήματος.
 6. Σύνδεση εξοπλισμών και έναρξη λειτουργίας του συστήματος για επαλήθευση της αρτιότητας αυτού.
Οριζόντια τοποθέτηση γεωεναλλάκτη
 1. Κατασκευή Γεωεναλλάκτη
 2. Εκσκαφή – Επίχωση
 3. Δοκιμή πίεσης γεωεναλλάκτη
 4. Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων για σύνδεση με το μηχανοστάσιο.
 5. Εξαερισμός-Πλήρωση συστήματος.
 6. Σύνδεση εξοπλισμών και έναρξη λειτουργίας του συστήματος για επαλήθευση της αρτιότητας αυτού.

Πίνακας 1

Κόστος Γεωθερμικού Συστήματος  ‘’Κλειστού Τύπου’’

Είδος

Ελάχιστο (€/Kw)

Μέσος  (€/Kw)

Μέγιστο  (€/Kw)

Α/Θ Πηγής Εδάφους

308

477

646

Οριζόντιος Βρόχος

304

722

1140

Κατακόρυφος Βρόχος

608

1824

3040

**Πίνακας 1 (Πηγή: ‘’RETScreen Expert ‘’ Clean Energy Management Software version 8.1)

Συνολικό Κόστος= Kw*Κόστος Α/Θ Πηγής Εδάφους + Kw*Κόστος (Οριζόντιου ή Κατακόρυφου) Βρόχου

Το κόστος ενός κλειστού γεωθερμικού συστήματος εξαρτάται από :

 • Τις ανάγκες του κτιρίου σε θέρμανση και ψύξη ( μέγιστο φορτίο που θα χρειαστεί να καλύψει).
 • Τη γεωλογία της περιοχής (αυξομειώσεις στο κόστος διάτρησης και του ενέματος).
 • Τη διαθέσιμη έκταση (οριζόντιο ή κατακόρυφο).
 • Την ποιότητα των υλικών.

Μείνετε ενήμεροι!

Αν θέλετε να σας ενημερώνουμε για επιδοτούμενα προγράμματα και άλλα νέα σχετικά με τη γεωθερμία εγγραφείτε στο newsletter μας.