Διαδικασία Ανοιχτού Γεωθερμικού Συστήματος

Φάση 1: Προμελέτη-Προσφορά

1)Επίσκεψη στο χώρο συλλογή δεδομένων έργου.

 • Τοπογραφικό
 • ΚΕΝΑΚ (εάν υπάρχει)
 • Γεωλογία περιοχής (σχηματισμοί περιοχής)

 

2)Προμελέτη η οποία περιλαμβάνει:

 • Περιγραφή έργου – ανάλυση δεδομένων.
 • Εκτίμηση της γεωλογίας της περιοχής περιλαμβάνει Γεωλογική τομή.
 • Αρχικός σχεδιασμός συστήματος και διαστασιολόγηση των επιμέρους στοιχείων αυτού.
 • Αναλυτική περιγραφή του συστήματος και της διαδικασίας εγκατάστασής του.
 • Όλα τα στάδια του έργου με αναλυτικά τα κόστη.
 • Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας του έργου και χρόνος απόσβεσης αυτού.
Φάση 2: Έκδοση άδειας
 1. Συγκέντρωση δικαιολογητικών για την έκδοση της άδειας .
 2. Ολοκλήρωση φακέλου και κατάθεση αυτού προς έκδοση της άδειας (2-3 μήνες συνήθως).
 3. Έκδοση της άδειας και εγκατάσταση του γεωθερμικού συστήματος υπό την επίβλεψη μας (περιλαμβάνει έκδοση παραβόλου από ιδιοκτήτη κόστους 300 ευρώ).
Φάση 3: Τελικός σχεδιασμός -Επίβλεψη έργου -Διαδικασία για την εγκατάσταση του γεωθερμικού συστήματος (υπό την επίβλεψη μας)
 1. Ανόρυξη γεωτρήσεων ή κατασκευή πηγαδιών (περιλαμβάνει καθαρισμό της γεώτρησης και δοκιμαστική άντληση από τον κατασκευαστή της γεώτρησης).
 2. Λήψη δείγματος νερού και αποστολή για χημική ανάλυση (περιλαμβάνεται στο κόστος της μελέτης).
 3. Προσομοίωση Γεωθερμικού συστήματος για την επαλήθευση της αρτιότητας του.
 4. Τελικός σχεδιασμός συστήματος ο οποίος προκύπτει από τα δεδομένα της δοκιμαστικής άντλησης καθώς και της χημικής ανάλυσης του νερού.
 5. Προμήθεια εξοπλισμού-υλικών για την κατασκευή του έργου.
 6. Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων για σύνδεση με το μηχανοστάσιο.
 7. Σύνδεση εξοπλισμών και έναρξη λειτουργίας του συστήματος για επαλήθευση της αρτιότητας αυτού.

Η εταιρία μας συνιστά εφαρμογή Γεωθερμικών συστημάτων ανοικτού τύπου στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Σε εφαρμογές που απαιτούν κατ’ ελάχιστον 18Kw ψυκτικής ή θερμικής ισχύος.
 • Σε περιπτώσεις όπου διασφαλίζεται η ποσότητα των υδάτινων πόρων (π.χ. παραθαλάσσιες περιοχές).
 • Στις περιπτώσεις όπου η κακή χημεία του νερού μπορεί να αντιμετωπιστεί από ειδικού τύπου εξοπλισμό – λογική συντήρηση.

Πίνακας 1

Κόστος Γεωθερμικού Συστήματος  ‘’Ανοικτού Τύπου’’> 18Kw

Είδος

Ελάχιστο (€/Kw)

Μέσος  (€/Kw)

Μέγιστο  (€/Kw)

Α/Θ Πηγής Νερού

308

477

646

Υποβρύχια Αντλία

425

830

2300

Πλακοειδής Εναλλάκτης

20

80

160

Υπόλοιπη κατασκευή

150

230

560

Πίνακας 1 (Πηγή: Ground_Source_Heat_Pumps.pdf  & Εκτιμήσεις από την ομάδα της Whelve Energy βασισμένες σε πραγματικά έργα στο νησί της Κρήτης)

Total Cost= Kw* Κόστος Α/Θ Πηγής Νερού + Kw*Κόστος Υποβρύχιας Αντλίας + Kw*Κόστος πλακοειδούς εναλλάκτη + Kw*Κόστος υπόλοιπης κατασκευής

Το κόστος ενός ανοικτού γεωθερμικού συστήματος εξαρτάται από :

 • Τις ανάγκες του κτιρίου σε θέρμανση και ψύξη ( μέγιστο φορτίο που θα χρειαστεί να καλύψει).
 • Τη γεωλογία και την υδρολογία της περιοχής (αυξομειώσεις στο κόστος διάτρησης).
 • Την χημεία του νερού.
 • Την ποιότητα των υλικών.

Μείνετε ενήμεροι!

Αν θέλετε να σας ενημερώνουμε για επιδοτούμενα προγράμματα και άλλα νέα σχετικά με τη γεωθερμία εγγραφείτε στο newsletter μας.