Γεωθερμικά Συστήματα

Άδεια-Μελέτη-Επίβλεψη-Εγκατάσταση ‘’Γεωθερμικού Συστήματος’’

Η μελέτη ενός γεωθερμικού συστήματος κρίνεται απαραίτητη τόσο για την έκδοση άδειας όσο και για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης του συστήματος με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον ιδιοκτήτη. Για την επιτυχή εγκατάσταση ενός γεωθερμικού συστήματος και της σωστής του λειτουργίας απαιτούνται γνώσεις μηχανικού με εξειδίκευση στη μελέτη των παραμέτρων του υπεδάφους.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία εγκατάστασης γεωθερμικών συστημάτων από την έκδοση της άδειας και τη μελέτη μέχρι την επίβλεψη  και την εγκατάσταση του συστήματος. Η εξειδίκευση της εταιρίας μας πάνω στα γεωθερμικά συστήματα οφείλεται στους μηχανικούς  της οι οποίοι διαθέτουν μάστερ στο αντικείμενο της γεωθερμίας, καθώς και πιστοποίηση για την εγκατάσταση των γεωθερμικών συστημάτων από τον Διεθνή Οργανισμό Αντλιών Θερμότητας Πηγής Εδάφους (IGSHPA).

Επίσης σε κάθε μελέτη γεωθερμικού συστήματος υλοποιείται από την εταιρία μας προσομοίωση της λειτουργίας του συστήματος για την επαλήθευση του σχεδιασμού και τη  διασφάλιση της αρτιότητάς του πριν την εγκατάσταση.

Η διαδικασία από τη προμελέτη μέχρι την εγκατάσταση ενός ανοιχτού γεωθερμικού συστήματος χωρίζεται σε 3 φάσεις. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες

Η διαδικασία από τη προμελέτη μέχρι την εγκατάσταση ενός κλειστού γεωθερμικού συστήματος χωρίζεται σε 3 φάσεις. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες

Δοκιμή Θερμικής Απόκρισης Εδάφους (TRT)

Για το σχεδιασμό ενός συστήματος αβαθούς γεωθερμίας με χρήση γεωεναλλακτών θερμότητας, κρίνεται αναγκαία η γνώση των θερμικών ιδιοτήτων του εδάφους. Οι σημαντικότερες παράμετροι είναι η θερμική αγωγιμότητα και η μέση τιμή της αδιατάρακτης θερμοκρασίας του εδάφους. Αυτές οι παράμετροι είναι ειδικές για κάθε τοποθεσία και
εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως η γεωλογία, η επίδραση των υπόγειων υδάτων και η θερμοκρασία των επιφανειακών εδαφών (υψόμετρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας). Επίσης ο συντελεστής θερμικής αντίστασης της γεώτρησης, ο οποίος περιγράφει τη θερμική αντίσταση μεταξύ του τοιχώματος της γεώτρησης και του υγρού που κυκλοφορεί στο εσωτερικό του γεωναλλάκτη, αποτελεί απαραίτητη παράμετρο στο σχεδιασμό των γεωεναλλακτών θερμότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μεγάλες εφαρμογές είναι επιβεβλημένη η διενέργεια της Δοκιμής Θερμικής Απόκρισης του εδάφους.

Η εταιρία μας προσφέρει σαν υπηρεσία τόσο τη διενέργεια της Δοκιμής Θερμικής Απόκρισης (TRT) όσο και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της με εκτενή παρουσίαση και τεκμηρίωση.    

Μείνετε ενήμεροι!

Αν θέλετε να σας ενημερώνουμε για επιδοτούμενα προγράμματα και άλλα νέα σχετικά με τη γεωθερμία εγγραφείτε στο newsletter μας.