Δοκιμή Θερμικής Απόκρισης

Περιγραφή Δοκιμής Θερμικής Απόκρισης

Για το σχεδιασμό ενός συστήματος αβαθούς γεωθερμίας με χρήση γεωεναλλακτών θερμότητας, κρίνεται αναγκαία η γνώση των θερμικών ιδιοτήτων του εδάφους. Οι σημαντικότερες παράμετροι είναι η θερμική αγωγιμότητα και η μέση τιμή της αδιατάρακτης θερμοκρασίας του εδάφους. Αυτές οι παράμετροι είναι ειδικές για κάθε τοποθεσία και εξαρτώνται  από διάφορους παράγοντες, όπως η γεωλογία, η επίδραση των υπόγειων υδάτων και η θερμοκρασία των επιφανειακών εδαφών (υψόμετρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας). Επίσης ο συντελεστής θερμικής αντίστασης της γεώτρησης, ο οποίος περιγράφει τη θερμική αντίσταση μεταξύ του τοιχώματος της γεώτρησης και του υγρού που αποτελεί απαραίτητη παράμετρο στο σχεδιασμό των γεωεναλλακτών θερμότητας.

Που εφαρμόζεται

Σε εφαρμογές με μέγιστη ψυκτική ή θερμική ισχύ μικρότερη των 75 Kw όπου παρατηρούνται σημαντικές ετερογένειες στους τοπικούς σχηματισμούς.

Σε εφαρμογές με μέγιστη ψυκτική ή θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή και ίση με 75 Kw θεωρείται οικονομικά σκόπιμη.

Tι προσφέρει

Οι λόγοι που πραγματοποιείται η Δοκιμή Θερμικής Απόκρισης είναι οι εξής:

Ακριβέστερη μέθοδος για τον προσδιορισμό των μέσων θερμικών ιδιοτήτων της γεωθερμικής-γεώτρησης.( most accurate method for determining average thermal properties of borehole)
Η ακριβής γνώση των θερμικών ιδιοτήτων βοηθά στην αποφυγή υπερ/υπο διαστασιολόγηση του βρόχου γης (accurate thermal property knowledge helps prevent over/under sizing loop field)
Παρέχει γνώση των συνθηκών της γεώτρησης (provides knowledge of drilling conditions)
Bελτιώνει τη γνώση του εργολάβου για τις συνθήκες του υπεδάφους, αφαιρώντας τις αβεβαιότητες από τη διαδικασία υποβολής προσφορών (improves contractor knowledge of subsoil conditions,taking uncertainties out of bid process).

Η εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία της Δοκιμής Θερμικής Απόκρισης (TRT)

Μείνετε ενήμεροι!

Αν θέλετε να σας ενημερώνουμε για επιδοτούμενα προγράμματα και άλλα νέα σχετικά με τη γεωθερμία εγγραφείτε στο newsletter μας.