Γεωτεχνική Έρευνα

Σχετικά με τη Γεωτεχνική Έρευνα

Η γεωτεχνική έρευνα είναι πολύ σημαντική και κρίνεται αναγκαία για το σωστό σχεδιασμό και την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου πάνω σε έδαφος ή βράχο. Έχει σκοπό τον καθορισμό των γεωτεχνικών συνθηκών και των παραμέτρων μηχανικής συμπεριφοράς των σχηματισμών της υπό μελέτη περιοχής.

Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορες γεωτεχνικές εργασίες (π.χ. εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων) που πραγματοποιούνται στην ύπαιθρο. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται επί τόπου δοκιμές εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής ή λαμβάνονται δείγματα εδάφους και βράχου.

Πιο συγκεκριμένα ένα πρόγραμμα Γεωτεχνικής έρευνας περιλαμβάνει:

Έλεγχο για διαθέσιμα στοιχεία από προηγούμενες έρευνες στην εξεταζόμενη περιοχή.
Επί τόπου διερεύνηση και καταγραφή των γεωτεχνικών ή γεωλογικών στοιχείων της περιοχής.
Εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων.
Ερευνητικά φρέατα και γεωφυσικές διασκοπήσεις.
Εκτέλεση επί τόπου ή εργαστηριακών δοκιμών εδάφους ή βράχου.
Τοποθέτηση οργάνων για την παρακολούθηση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα (πιεζόμετρα) και την εξέλιξη τυχόν ερπυστικών ή κατολισθητικών κινήσεων (κλισίμετρα) ή των καθιζήσεων (μηκυνσιόμετρα).
Χημικές αναλύσεις ή άλλες μεθόδους εάν απαιτούνται για την καλύτερη διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών του έργου.
Έλεγχος για διαθέσιμα στοιχεία από προηγούμενες έρευνες στην εξεταζόμενη περιοχή.
Επί τόπου διερεύνηση και καταγραφή των γεωτεχνικών ή γεωλογικών στοιχείων της περιοχής.
Εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων.
Ερευνητικά φρέατα και γεωφυσικές διασκοπήσεις.
Εκτέλεση επί τόπου ή εργαστηριακών δοκιμών εδάφους ή βράχου.
Τοποθέτηση οργάνων για την παρακολούθηση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα (πιεζόμετρα) και την εξέλιξη τυχόν ερπυστικών ή κατολισθητικών κινήσεων (κλισίμετρα) ή των καθιζήσεων (μηκυνσιόμετρα).
Χημικές αναλύσεις ή άλλες μεθόδους εάν απαιτούνται για την καλύτερη διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών του έργου.

Μετά την ολοκλήρωση της γεωτεχνικής έρευνας πραγματοποιείται η γεωτεχνική μελέτη στην οποία συγκεντρώνονται και αξιολογούνται όλα τα δεδομένα και κρίνεται η καταλληλότητα της περιοχής για τη θεμελίωση του τεχνικού έργου.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, ερευνών και υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα γεωτεχνικής μηχανικής. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την:

Εκπόνηση Μελετών ευστάθειας πρανών και επιχωμάτων.
Εκπόνηση Μελετών αντιστήριξης και σταθεροποίησης του εδάφους.
Εκπόνηση Μελετών θεμελίωσης.
Εκπόνηση Μελετών για Τσιμεντενέσεις.
Μελέτες Θεμελίωσης Φραγμάτων και Στεγανοποίησής τους.
Επίβλεψη, παρακολούθηση της συμπεριφοράς (monitoring) γεωτεχνικών έργων.
Εκπόνηση Μελετών ευστάθειας πρανών και επιχωμάτων.
Εκπόνηση Μελετών αντιστήριξης και σταθεροποίησης του εδάφους.
Εκπόνηση Μελετών θεμελίωσης.
Εκπόνηση Μελετών για Τσιμεντενέσεις.
Μελέτες Θεμελίωσης Φραγμάτων και Στεγανοποίησής τους.
Επίβλεψη, παρακολούθηση της συμπεριφοράς (monitoring) γεωτεχνικών έργων.

Μείνετε ενήμεροι!

Αν θέλετε να σας ενημερώνουμε για επιδοτούμενα προγράμματα και άλλα νέα σχετικά με τη γεωθερμία εγγραφείτε στο newsletter μας.