Μεταλλευτική Έρευνα

Σχετικά με τη Μεταλλευτική Έρευνα

Ως μεταλλευτική έρευνα ορίζεται η διαδικασία που οδηγεί στην ανακάλυψη ενός οικονομικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος και πραγματοποιείται σε πολλά στάδια (scoping,pre-feasibility, feasibility etc.). Έχει ως στόχο την ανεύρεση και την απόληψη της μέγιστης ποσότητας εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων. Πιο συγκεκριμένα η μεταλλευτική έρευνα και μελέτη περιλαμβάνει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (γεωλογικών ή πυρήνες γεωτρήσεων) με σκοπό την εκτίμηση των εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων του κοιτάσματος.

Η μεταλλευτική έρευνα μπορεί όμως να συνεχιστεί και ύστερα, μετά  την  ολοκλήρωση  του  σταδίου της ανάπτυξης που πιθανόν να έχουν ανακαλυφθεί πρόσθετα αποθέματα, τα  οποία να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη, ικανοποιητικότερη  και  αποδοτικότερη  λειτουργία του μεταλλείου και κατά συνέπεια στην επέκταση της «ζωής» του μεταλλείου.

Η μεταλλευτική μελέτη βασίζεται κυρίως στο σωστό σχεδιασμό του λατομείου/μεταλλείου και στη μετέπειτα λειτουργία του με το ελάχιστο κόστος και χρόνο. Για το λόγο αυτό, οι μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες των κοιτασμάτων ποικίλλουν, έχοντας όμως ως κοινό αντικειμενικό στόχο τη δημιουργία μελλοντικών επικερδών επενδύσεων.

Μελέτη ανάπτυξης του μεταλλείου: δημιουργία του συνόλου της υποδομής.
Μελέτη εκμετάλλευσης: εξόρυξη του μεταλλεύματος από το έδαφος (Σχεδιασμός Λατομείου/Ορυχείου)..
Μελέτες εκτίμησης εργασιακού κινδύνου σε μεταλλεία/λατομεία.
Μελέτη ανάπτυξης του μεταλλείου: δημιουργία του συνόλου της υποδομής.
Μελέτη εκμετάλλευσης: εξόρυξη του μεταλλεύματος από το έδαφος (Σχεδιασμός Λατομείου/Ορυχείου).
Μελέτες εκτίμησης εργασιακού κινδύνου σε μεταλλεία/λατομεία.

Μείνετε ενήμεροι!

Αν θέλετε να σας ενημερώνουμε για επιδοτούμενα προγράμματα και άλλα νέα σχετικά με τη γεωθερμία εγγραφείτε στο newsletter μας.